ارائه خدمات پزشکی در تاسوعا و عاشورا به صورت شبانه روزی