تقدیر مدیرعامل محترم درمانگاه ارمغان سلامت کودک از پرسنل آزمایشگاه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

تقدیر مدیرعامل محترم درمانگاه ارمغان سلامت کودک از پرسنل آزمایشگاه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی